spacer image

Conditions de vente

 

1. Alle fakturen zijn betaalbaar binnen de maand na de faktuurdatum tenzij anders bedongen.

 

2. Bij niet betaling van de faktuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar van het faktuurbedrag.

 

3. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10% van het faktuurbedrag met een minimum van 25€ als verhogingsbeding. De onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 

4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering. De bvba HEBIC staat in voor de levering van de goederen doch niet voor de plaatsing ervan. De verantwoordelijkheid van de bvba HEBIC voor daden door de koper of door derden gesteld i.v.m. de plaatsing of het gebruik van goederen zal niet aan de bvba kunnen worden aangerekend.

 

5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.